Algemene voorwaarden Swinging World dansscholen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Dansleraren.

1. Toepasselijkheid

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of  feitelijke dan wel rechtsbetrekkingen in het kader
van het bezoek  aan, dan wel het volgen van lessen in, een dansschool aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Dansleraren.

2. Inschrijving

2.1. De dansschool heeft het recht personen zonder opgave van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.
2.2. Inschrijving dient schriftelijk te geschieden.
2.3. Bij inschrijving voor een danscursus verplicht de leerling zich het cursusgeld voor de cursus te voldoen.
Betaling van het cursusgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden, tenzij de dansschoolhouder
schriftelijk een andere wijze van betaling met de cursist is overeengekomen.
2.4. Indien de cursist om wat voor reden dan ook niet langer een cursus kan  volgen, bestaat er geen recht op restitutie
van (een gedeelte van) het cursusgeld. De dansschoolhouder kan om sociale redenen onverplicht tot
gehele of gedeeltelijke restitutie besluiten.
2.5. De dansschoolhouder is bevoegd, ook tijdens een cursus, wijzigingen in de lestijden aan te brengen.
2.6. De dansschoolhouder is bevoegd een cursus te annuleren, indien hij  daarvoor redenen aanwezig acht.
Ingeval van annulering voor de aanvang van een cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige cursusgeld.
Vindt annulering tijdens de cursus plaats, dan zal terugbetaling van het  cursusgeld geschieden naar rato van het aantal
nog niet genoten lessen.

3. De cursus

3.1. Voor of bij de inschrijving ontvangt de cursist informatie waaruit blijkt:
— de aanvang en het einde van de cursus;
— het aantal lessen;
— de tijdsduur van de lessen en de lestijden;
— de frequentie van de lessen;
— de inhoud (in hoofdlijnen) van de cursus.
3.2. De cursus wordt gegeven door of onder verantwoordelijkheid van een leraar of lerares welke voldoet aan de daartoe door de
Nederlandse Vereniging van Dansleraren gestelde eisen.  De cursist wordt aan het eind van de cursus in de gelegenheid
gesteld om een medaltest te doen. De cursus is erop gericht dat de cursist een dergelijke medaltest met goed gevolg
zal kunnen afleggen.
3.3. Ingeval van overmacht wordt de cursist in de gelegenheid gesteld desgewenst de opgelopen achterstand in te halen.
Dit op een wijze welke in onderling overleg tussen de cursist en de  dansschoolhouder bepaald zal  worden.

4. Algemene bepalingen

4.1. De leerlingen en bezoekers van de dansschool dienen zich correct te  gedragen en zich, ook op het terrein
van de dansschool, te houden aan  aanwijzingen van de dansschoolhouder, dan wel de daartoe door deze
aangewezen personen.
4.2. De dansschoolhouder heeft het recht zonder opgave van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
4.3. De dansschoolhouder is bevoegd personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen houden,
dan wel anderszins wangedrag  vertonen, uit de dansschool te (laten) verwijderen.
4.4. De dansschoolhouder is bevoegd om personen die wegens wangedrag uit de dansschool verwijderd zijn,
blijvend de toegang tot de dansschool te ontzeggen, ook indien het gaat om leerlingen die bezig zijn met een
danscursus. In dat geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.
4.5. Het is niet toegestaan in de dansschool zelf meegebrachte dranken en/of  etenswaren te nuttigen.
4.6. Het is verboden in de dansschool of op het terrein van de dansschool verdovende middelen
(in de ruimste zin des woords, zowel soft- als harddrugs) te verhandelen of te gebruiken.
4.7. Het is verboden wapens (in de ruimste zin des woords) mee de dansschool in te nemen.
4.8. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers/apparatuur  in de ruimste zin des woords (foto-, film- en videocamera’s,
cassetterecorders, mobiel telefoon, communicatie apparatuur, enz.) in de dansschool  en op het terrein van de dansschool
is slechts toegestaan met voorafgaande toestemming van de dansschool, welke toestemming zonder  opgave van redenen
met onmiddellijke ingang kan worden ingetrokken.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Het betreden van de dansschool en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van de dansschool, geschiedt geheel
voor risico van de cursist.
5.2. De dansschoolhouder (en zijn personeel) is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het
deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten binnen de dansschool of als gevolg van het verblijf in de dansschool of
op het terrein van de dansschool.
5.3. De dansschoolhouder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.
5.4. Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van de dansschoolhouder hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade
volledige aan de dansschoolhouder te vergoeden.  Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen
voor het geheel aansprakelijk.

6. Gevolgen van niet-betaling cursusgeld e.d.

6.1. Indien de cursist in gebreke blijft het cursusgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten van de dansschool verschuldigde
bedragen,  geheel of gedeeltelijk te betalen, is de dansschoolhouder bevoegd de cursist van verdere lessen uit te sluiten en hem de
toegang tot de dansschool te ontzeggen. Dit laat de verplichting van de cursist om het volledige cursusgeld te voldoen onverlet.
6.2. Ingeval van niet tijdige betaling is de cursist een rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag.
6.3. De dansschoolhouder is voorts gerechtigd ingeval van niet-betaling alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die door niet-
betaling veroorzaakt zijn, te vorderen. Buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 25% van het totaal verschuldigde bedrag.

7. Concurrentie

7.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de cursussen uitsluitend bedoeld voor “eigen gebruik” door de cursisten.
7.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het een cursist dan ook niet toegestaan om het geleerde tijdens en/of na afloop van de
cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden of te laten wenden.
7.3. Bij overtreding van het hiervoor onder 7.2. genoemde verbod, verbeurt de (voormalige) cursist aan de dansschoolhouder,
zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van € 2.500,– per overtreding en voor
iedere dag dat de overtreding voortduurt.  Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van de dansschoolhouder om
verdere schade te vorderen.

8. Klachten

8.1. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij de dansschoolhouder  ingediend te worden.
8.2. De dansschoolhouder maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht  zijn standpunt hierover, eveneens schriftelijk
en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.
8.3. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, is klager bevoegd zijn klachten voor te leggen aan het bestuur van de
Nederlandse Vereniging van Dansleraren p/a Sinjeur Semeijnstraat 11, 1183 LD Amstelveen.  Dit  dient schriftelijk te gebeuren
en wel binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke reactie van de dansschoolhouder, dan wel binnen één maand
nadat de termijn waarbinnen de dansschoolhouder had moeten reageren,  verstreken is.
8.4. Het bestuur van de NVD geeft ook de dansschoolhouder de gelegenheid schriftelijk te reageren op de aan het bestuur voorgelegde
klacht. Het bestuur van de NVD doet binnen twee maanden na ontvangst van de klacht een uitspraak. Deze is niet bindend, tenzij
klager en dansschoolhouder van tevoren schriftelijk overeengekomen zijn dat de uitspraak van het bestuur  van de NVD wel bindend
zal zijn.
8.5. Het hierboven bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van de klager om zijn zaak  voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden in PDF formaat: Algemene voorwaarden Dansschool Biersteker